top of page

3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | สนามบินย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน ไจทีโย
วันที่ 2 | พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง
วันที่ 3 | ย่างกุ้ง - สนามบินย่างกุ้ง

bottom of page