top of page


พนมเปญ และเสียมเรียบ

3 วัน 2 คืน

014

เที่ยวชมพนมเปญ เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก และเดินทางสู่เสียมเรียบ ย้อนเวลาสู่อาณาจักรที่สูญหาย พาท่านชมไฮไลท์เมืองพระนคร และนครวัด หนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รายการโดยย่อ

วันที่ 1 I สนามบินพนมเปญ - พนมเปญ - พระราชวัง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ตลาดรัซเซีย
วันที่ 2 I พนมเปญ - เที่ยวบินภายในประเทศ - เสียมเรียบ - อังกอร์ - นครธม - พนมบาเค็ง
วันที่ 3 I อังกอร์ - บันทายศรี - นครวัด - ตาพรม - สนามบินเสียมเรียบ

ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ส่วนตัว จะแตกต่างกันตามรายละเอียดในแต่ละทริป เช่น จำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนวันเดินทาง โปรแกรม/กิจกรรม และอื่นๆ

จองทัวร์ สอบถาม แนะนำเส้นทาง จัดทำรายการและราคา กรุณาติดต่อ

รายการทัวร์อย่างละเอียด

รายละเอียดทัวร์อย่างละเอียด กรุณาติดต่อ

089-4974171

Line ID: @signaturetravel (มี @ ด้วยนะครับ)

bottom of page